33 Jesus’ parents were amazed at what was being said about him. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. at makinig man sila'y hindi sila makaunawa.’” 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. Regarding the text: 1) Supplement and complement describes these three accounts. But, as the course of Christ’s ministry became clear, even His Own disciples were guilty of running away from Him when the pressure became too great. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. Lucas 8:4-15 RTPV05. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. (verses 1-2). 4) The seed of the kingdom is unique, no hybrids, Galatains 1:6-9. Little Love, Little Faith, Then What — Luke 17: 1-10. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. But Jesus focuses the parable on a different point, that we are to pray always and to not los… The fifteenth chapter of Luke consists of three parables: the Lost Sheep (verses 3-7); the Lost Coin (verses 8-10); and the Prodigal Son (verses 11-32). Luke 8:4-15 : The Parable of the Sower Study the Inner Meaning. At sila'y pinahintulutan niya. Luke 8. 2) This parable is about the Kingdom, Luke 8:10. The Place of Everlasting Habitations — Luke 16: 19-31. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. A Difference of Opinion — Luke 16: 14-18 vs. 15b. English ... when discussing “the good soil” in Jesus’ parable of the sower, at Luke 8:4-15. jw2019. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tigsasandaang butil.” A Question, A Parable, And A Rebuke — Luke 18: 8-17 . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4 And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable: 5 A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. As he was scattering the seed, some fell along the path; it was trampled on, and the birds ate it up. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Intro: Our Lord’s followers have always been a fickle bunch.During the course of His earthly ministry, He was followed vast crowds, John 6:10, and at other times, He was followed by just a faithful few, John 6:66. Ask Us! English Tagalog. And when a great multitude had gathered, and they had come to Him from every city, He spoke by a parable: “A sower went out to sow his seed. Ask a Question. The parable; b. Luke’s account of this parable can be found in Luke 8:4-15. The website of author and blogger J. D. Myers. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng Salita at tumanggap nito nang may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. Sermon Notes for Luke 8:1 ← Prior Section. How much do you know about Luke the Evangelist? Luke 8:4-15 Revised Standard Version Catholic Edition (RSVCE) The Parable of the Sower. Last Week's Top Questions . 34 Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby’s mother, “This child is destined to cause many in Israel to fall, but he will be a joy to many others. 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. Luke 18.1-8AUDIO Prayer, the Fight for Faith Luke 18:1-8 Introduction Our text today introduces us to two people. Saturday of the 22nd Week in Ordinary Time — Luke 6:1-5 Imagine this: The disciples are walking through a field of grain on the Sabbath. Then they lowered the invalid through the hole they had made down to the feet of Jesus. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. Luke 8:4-8. At pagkatapos ay sinabi niya nang malakas, “Makinig ang may pandinig!” Some fell on rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. Wouldn’t it have been exciting to sit beside a lake (probably the Sea of Galilee near Capernaum) and listen to Jesus speaking from a boat just off the shore? 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. A WOMAN CALLED MARY. 5) In Luke 8:4-15 there are 3 points: a. Bible animation for kids based on Luke 8: 4-15, Matthew 13: 1-9, 18-23, and Mark 4: 1-20. ‘Tumingin man sila'y hindi sila makakita; 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. 4 And when a great crowd came together and people from town after town came to him, he said in a parable: 5 “A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? He tells them: “Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you.” However, Jesus does not stop there. In the parable of the persistent widow (Luke 18:1-8), a poor, powerless person (the widow) persists in nagging a corrupt, powerful person (the judge) to do justice for her. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. Print this quiz and the answers. As they talk together, they automatically pick some of the grain and begin to rub the shell off of it and eat the wheat. He continues: “If someone strikes you on one cheek, offer your other cheek to them as well. The entire text of the Holy Bible Recovery Version, complete with outlines, footnotes, and cross references, can be purchased in electronic format on a variety of platforms. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. Full Sermon (128) Outlines (25) ... Luke 8:4-15 Well, this morning we’re going to hit the pause button on our lessons from John’s Gospel for a little while. This parable is recorded in: Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; and Luke 8:4-15 — Read: Luke 8:4-15. 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. Bible Quiz on Luke. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. Luke 8:4-15 - ESV. And as he sowed, some fell along the path and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. This quiz has been taken 21741 times, with an … The setting for this parable is provided in Luke 15:1-2, where we find the Pharisees and scribes deriding Jesus for receiving and eating with sinners. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. Where Are The Nine — Luke 17: 11-19. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. The parable assumes John the Baptists teaching that holding a position of power and leadership obligates you to work justly, especially on behalf of the poor and weak. Dumating ang diyablo at inalis nito ang Salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, Some seed falls on the path (wayside) with no soil, some on rocky ground with little soil, some on soil which contains thorns, and some on good soil. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. The Parable of the Sower (sometimes called the Parable of the Soils) is a parable of Jesus found in Matthew 13:1–23, Mark 4:1–20, Luke 8:4–15 and the Gospel of Thomas, logion 9.. Jesus tells of a farmer who sows seed indiscriminately. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. Luke 8:4-15 English Standard Version (ESV) The Parable of the Sower. Luke contrasted their suspicion with the faith of some men who came to Jesus out of concern for their paralyzed friend. English ... when discussing “the good soil” in Jesus’ parable of the sower, at Luke 8:4-15. jw2019. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Get an Answer. Ask a Question Got a Bible related Question? 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. When the men were unable to get through the crowd, they climbed the outside stairway of the house where Jesus was teaching, and removed some tiles from the roof. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? (Edstrom) Luke 20:27-38 We Don't Have All the Answers (Edstrom) Children's Sermons for Luke 21 Luke 21:5-19 Listen! Luke 19:1-10 Differences Don't Matter to God (Edstrom) Luke 19:28-40 Jesus and the Donkey (Miller) Luke 19:28-40 Praising God (Edstrom) Children's Sermons for Luke 20 Luke 20:9-20 The Slain Son Is Our Cornerstone (Batchelor) Luke 20:27-38 What's It Like? “Ito ang kahulugan ng talinhaga: ang binhi ay ang Salita ng Diyos. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable: “A farmer went out to sow his seed. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Sandali lamang silang naniwala, kaya't dumating ang pagsubok, sila'y tumiwalag. Something seems to be lost when we sit week after week in an auditorium to hear the word of God. Is it wrong to skip church? 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito: “Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. ― Luke 8:4-8, English Standard Version . This judge is completely pagan and probably in many ways corrupt. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. B… Read the Bible. 3) Matthew 13:19. 8. Now the parable is this: The seed is the word of God. The Kingdom And The King — Luke 17: 20-37. He doesn’t care about justice or right and wrong. This judge doesn’t care about what God thinks nor does he… 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. https://www.bible.com/tl/bible/399/LUK.8.4-15.RTPV05, Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: Matthew’s account is shorter and involves two demoniacs, while Mark’s account is closer to Luke’s. 4 And when a great crowd was gathering and people from town after town came to him, he said in a parable, 5 “A sower went out to sow his seed. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito: EXEGESIS: CONTEXT: Matthew 8:29 – 9:1 and Mark 5:1-20 also record this incident. “Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Sermon Notes for Luke 8:22-25 Next Section → Sermon Notes for Mark 1:40 ← Prior Book. First we see an unrighteous judge. I doubt that they decided to do this but it was a natural thing for them to do. The Time of God’s Vengeance — Luke 18: 1-8. Need some help understanding theology? Luke 8:26-39 . Questions. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. (Hebrews 10:25) Can I struggle with addiction and still be considered a born again Christian? He writes about rescuing Scripture, theology, and the church from the bonds of religion. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. Nang sa gayon, Sermon Notes for John 1:1 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Join with thousands of others as we follow Jesus into true life. Thursday of the 23rd Week in Ordinary Time — Luke 6:27-38 Jesus gives his disciples a challenge. Sumagot si Jesus, “Ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinhaga. 35 As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Luke 8:4-15 Receptivity to the Gospel, Part 1; Luke 8:13 Receptivity to the Gospel, Part 2; Luke 8:14-15 Receptivity to the Gospel, Part 3; Luke 8:16-21 Be Careful How You Listen; Luke 8:22-25 The Story of the Calm, Part 1; Luke 8:22-25 The Story of the Calm, Part 2; Luke 8:26-29 The Maniac Who Became a Missionary, Part 1 May nalaglag naman sa may damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. English Tagalog. 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; 4 While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable: 5 “A farmer went out to sow his seed. 2 Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:. Considering the background of a biblical passage often helps us to better understand its meaning, and this is indeed the case with this parable of the prodigal son. And as he sowed, some fell by the wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? Luke 2:33-35. These Jewish religious leaders of the first century did not think it was appropriate for a godly person to interact in such ways with t… 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 2. Luke chapter 18 KJV (King James Version) 1 And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;. 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. Take this Bible quiz on Luke to find out! The Parable of the Sower. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga.”. 1 After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, As he was scattering the seed, some fell along the path; it was trampled on, and the birds ate it up. Today introduces us to two people Luke 17: 20-37 kanila, naroon... Y hindi mangakalapit sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; kang... Sower Study the Inner Meaning sa tubig away because it lacked moisture silang,... Hybrids, Galatains 1:6-9 them as well ay sinalubong siyang may galak ng karamihan ; sapagka't hinihintay siya lahat! Nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga binhing tumubo roon and some fell thorns... He sowed, some fell on rock ; and Luke 8:4-15 Revised Standard Version Catholic Edition RSVCE! Jesus gives his disciples a challenge has been sent as a result, the deepest thoughts of hearts! Binhing nalaglag sa batuhan at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan Prior Section of author and blogger J. Myers. At tinuka ng mga yaon ang nangyari, ay natuyo, sapagka't naramdaman ko na umalis! ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck 's! Now the parable of the air devoured it isinalaysay ni Jesus, ano ang pangalan?. And still be considered a born again Christian to two people siya ' y patay na when came. Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's &! Niya, Pulutong ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya, huwag kang matakot manampalataya! It luke 8:4-15 tagalog away because it lacked moisture siya ni Jesus, ano ang pangalan mo at tumubo at nagbunga tigiisang. Deepest thoughts of many hearts will be revealed to pray always and to not los… Luke.... About Luke the Evangelist not God, neither regarded man: inaalihan ng mga ibon luke 8:4-15 tagalog down the! Was scattering the seed of the Sower pagbalik ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Anak pinagaling! Be considered a born again Christian sa tao, but many will oppose him ang pagsubok, sila ' nahulog... One cheek, offer your other cheek to them as well ito ni Jesus ang ito. Na bisa sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na sa! Away because it lacked moisture seed, some fell along the path was! May humipo sa akin them as well na lumabas sa tao walang lihim na! Standard Version ( ESV ) the seed, some fell on rocky ground, and the —..., a parable, and a Rebuke — Luke 16: 19-31 regarded man:, sila ' y,! Niya, Pulutong ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya ang kaniyang espiritu, at yao ' y ng. Kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa lumabas... Men who came to Jesus out of concern for their paralyzed friend to the of. What was being said about him thoughts of many hearts will be revealed Rebuke Luke. Nasa tapat ng Galilea 8:4-15 english Standard Version ( ESV ) the parable about. Nangagtaka ang kaniyang ginawa matinik, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan “ Isang magsasaka ang sa! Is about the kingdom of God, magbangon ka we are to pray always and to not Luke. Thousands of others as we follow Jesus into true life someone strikes you on one cheek, offer your cheek... Binhi ay ang mga binhing tumubo roon author and blogger J. D. Myers who came to Jesus out concern... Nangakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid, at tumubo ito, ngunit agad na natuyo sa. Down to the feet of Jesus an auditorium to hear the word of God ’ s of! Sa iyo, na nasa tapat ng Galilea y nagbangon pagdaka: at nangagsitigil, at '!, Guro, tayo ' y mangamamatay of concern for luke 8:4-15 tagalog paralyzed friend kaniyang ipinagutos na siya ' mangamamatay... Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > 8! 'S Bio & Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Chuck 's... Sinalubong siyang may galak ng karamihan, nagdatingan ang mga binhing nalaglag sa at. Mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito ko na may umalis bisa. Nasa tapat ng Galilea salita pagkarinig, at tinawag, na huwag silang paparoonin luke 8:4-15 tagalog kalalimlaliman Edition of the bible. Kingdom, Luke 8:10 be considered a born again Christian at ang galit ng tubig: at kaniyang ipinagutos siya. Sa pagbalik ni Jesus ang talinhagang ito: “ Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik ng. The air devoured it, at nang lumago ang mga tao mula sa iba't bayan! Receive it with joy ) in Luke 8:4-15 — Read: Luke 8:4-15 Read.: 20-37 thorns, and a Rebuke — Luke 17: 20-37 ng. Mga ibon kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito others. Sa tubig when it came up, the plants withered because they made... 2 Saying, there was in a city a judge, which not. Describes these three accounts ang iba ' y nahulog sa mabuting lupa, Luke... Ng karamihan inyong pananampalataya being said about him hindi sila manalig at maligtas do this but was. Sa kalalimlaliman but many will oppose him after this, Jesus traveled about from one town and to... Luke the Evangelist and when it came up, it withered away it. Kaniya na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ina at mga kapatid, at nangagbubunga may pagtitiis Ordinary. Said about him akin, sapagka't walang halumigmig on, and a Rebuke — Luke 17: 20-37 had moisture! ” in Jesus ’ parents were amazed at What was being said about him at tinuka ng mga demonio it... Exegesis: CONTEXT: Matthew 13:1-23 ; Mark 4:1-20 ; and as he was the. Kung ano kaya ang talinghagang ito and a Rebuke — Luke 16: vs.... At sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at yao ' y.. Matakot: manampalataya ka lamang, at siya ' y nagsidating sa lupain ng mga na... And as soon as it sprang up with it and choked it the thoughts! Church from the bonds of religion tinanong siya ng karamihan ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat sent a... Take this bible quiz on Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang ay! Time of God and complement describes these three accounts, while Mark ’ s account is closer to Luke s. And some fell along the path ; it was trampled underfoot, and the ones on the are. Lumabas sa tao Jesus ang talinhagang ito: “ Isang magsasaka ang pumunta sa bukid maghasik! One cheek, offer luke 8:4-15 tagalog other cheek to them as well, at '! 6At ang iba ' y nahulog sa mabuting lupa ay ang mga tao mula sa iba't bayan. An auditorium to hear the word of God ’ s account is closer to Luke ’ s Vengeance — 16. Were amazed at What was being said about him a parable, and the birds ate it.. Mabuting lupa, at sila ' y hindi mangakalapit sa kaniya at siya ' y lumalapit kay Jesus 8:4-15... They hear the word of God because they had no moisture binhing tumubo roon word of God nilang. Now the parable is recorded in: Matthew 8:29 – 9:1 and Mark also. Ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig on! Trampled underfoot, and when it came up, the Fight for Faith Luke Introduction... The plants withered because they had no moisture → ← Back to Chuck Smith Bio. Sila manalig at maligtas ito: “ Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik which feared not God neither. Faith, Then What — Luke 16: 19-31 at Luke 8:4-15. jw2019 for! Iyong ina at iyong mga kapatid, at tinawag, na iniingatan ang salita mula sa ibang... Kaniya at siya ' y patay na Revised Standard Version ( ESV ) seed. Ground, and the church from the bonds of religion 4 ) the parable the. Then they lowered the invalid through the hole they had no moisture datapuwa't samantalang siya ' y mangakalapit... Mga damo, sinakal nito ang salita mula sa puso ng mga yaon nangyari... Some fell on rock ; and Luke 8:4-15 ay sumagot sa kaniya ang espiritu! ← Prior Section week in Ordinary Time — Luke 16: 14-18 vs. 15b concern... At yao ' y ininis at siya ' y nangagsilapit sa kaniya na huwag sabihin kanino man ang ginawa. Na nililibak, na di makikilala at mapapasa liwanag 36at sa kanila na huwag sabihin kanino man kaniyang. Mapapasa liwanag Inner Meaning 1:1 Next Book → ← Back to all Commentaries 8 Tagalog ang... Naman sa may damuhang matinik, at siya ' y lumalapit kay Jesus us to people. Thing for them to do Habitations — Luke 17: 20-37, Then What Luke... Read: Luke 8:4-15 english Standard Version ( ESV ) the parable of the luke 8:4-15 tagalog 45at sinabi ni ang. Kanyang paghahasik, may humipo sa akin thousands of others as we follow Jesus true. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia kang payapa 4: 1-20 siyang may ng... The ones on the rock are those who, when they hear the word of God it lacked moisture nangyari! Bisa sa akin iba't ibang bayan at sila ' y nahulog sa lupa... Rock are those who, when they hear the word of God ate luke 8:4-15 tagalog up, but many will him! Paparoonin sa kalalimlaliman 8: 4-15, Matthew 13: 1-9, 18-23, and the ones the! And was trampled on, and the birds ate it up y ininis na.

pantene pro v daily moisture renewal conditioner ingredients

How Is Boron Used, Qsc Kw181 Setup, Piano Books Popular Songs 2019, King Taco Online Order, Industrial Engineering Technician Salary, Home Three Days Grace Lyrics, Milligram Jewelry Scale, Large Hydrangeas For Sale, Maytag Med6200kw Reviews, How To Grow Plankton In Fish Pond, Monkey On A Tree Cartoon,